Termeni si Conditii

Regulamentul de Organizare si Functionare al Cinematografului 2D-3D

Din Casa de Cultura a Municipiului Alexandria

 

                                                                                                                                  CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 (1) – Cinematograful  funcţionează în subordinea Primariei  Municipiului Alexandria. Activitatea cinematografică desfăşurată de către Biroul Cultura, Sort, Tineret reprezintă o activitate de interes public, bazată pe libertatea creaţiei, având drept scop promovarea adevăratelor valori ale culturii naţionale în domeniul cinematografic, creşterea gradului de civilizaţie al cetăţenilor. Cinematograful 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria va colabora cu Centrul Naţional al Cinematografiei si Uniunea Cineaştilor din România în vederea promovării filmografiei culturale şi educative româneşti şi universale.

(2) Prin Cinematograful 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria se iniţiază şi desfăşoară programe artistice din domeniul specific artei cinematografice urmărind cu consecvenţă:

a) exploatarea filmelor în cinematografe, în sala proprie;

b) conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi patrimonial cultural naţional şi universal din filmele româneşti şi străine;

c) cultivarea valorilor şi promovarea culturii şi educaţiei cinematografice;

d) încheierea de contracte cu firme de distribuţie a filmelor;

e) la solicitarea instituţiilor de învăţământ, O.N.G. - urilor, fundaţiilor etc., în colaborare cu direcţiile, serviciile şi birourile din cadrul executivului, precum şi cu instituţiile din subordinea Primariei Municipiului Alexandria, desfăşoară şi alte activităţi culturale şi activităţi artistice specifice, de educaţie permanentă (conferinţe, lansări de carte, simpozioane ştiinţifice şi alte manifestări culturale); aprobarea găzduirii şi desfăşurării unor astfel de evenimente se face doar cu aprobarea Primarului Municipiului Alexandria;

f) colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru vizionarea de către elevi, în scopuri pedagogice, a filmelor, ecranizări după romane ale literaturii române şi universale;

(3) Scopul Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria este acela al satisfacerii nevoii de informare a comunităţii locale şi al menţinerii unei imagini pozitive a municipiului Alexandria.

Art.2 – Administrarea şi gestionarea activităţii din cadrul Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria se realizează de către un Admministrator al cinematografului, cu respectarea prevederilor legale interne şi a normelor Uniunii Europene, în condiţii de eficienţă, urmărind dezvoltarea activităţii în scopul satisfacerii nevoilor şi intereselor populaţiei, urmărind exploatarea eficientă a potenţialului spaţiilor aflate în administrare.

Art.3 (1) Activitatea Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria se desfăşoară sub autoritatea Primariei Municipiului Alexandria, în baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;

(2) Administrarea Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria este asigurată de un referent  din cadrul Biroului Cultura, Sport Tineret denumit in continuare „Administrator al cinematografului”;

(3) Cheltuielile privind utilitatile vor fi efectuate de catre Directia Buget Finante Taxe si Impozite, prin Serviciul Contabilitate.

Veniturile din incasarile pe bilete vor fi depuse in contul Municipiului Alexandria.

Art.4 - Prezentul regulament prevede modalităţile şi condiţiile în care se asigură administrarea şi utilizarea cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria modalităţile de organizare şi funcţionare ale acestuia în condiţii de protecţie optimă a beneficiarilor, condiţiile de dotare şi reguli generale de funcţionare, precum şi drepturile şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice care administrează sau folosesc aceste locuri publice. De asemenea regulamentul prevede modul de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în caz de nerespectare a prevederilor stipulate în act.CAPITOLUL II

TIPUL CINEMATOGRAFULUI ŞI PROGRAMUL DE

FUNCŢIONARE AL ACESTUIA

 

Art.5 - Directia de Administratie Publica Locala a Primariei Municipiului Alexandria are în componenţă Biroul Cultura, Sport, Tineret care va avea in administrare Cinematograful 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria .

Art.7 - (1) Orarul de funcţionare al Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria este următorul:

-        Luni - Vineri, de la orele 18.00- o proiectie;

-     Sâmbătă - Duminică , de la orele 9.00 – o proiectie şi de la orele 17.00- o proiectie.

(2) Primarul Municipiului Alexandria poate aproba modificarea orarului de funcţionare în funcţie de necesitate sau în funcţie de evenimentele organizate în respectiva locaţie.

(3) Programul de vizionare al filmelor se va stabili în funcţie de orarul de funcţionare al Cinematografului, condiţia obligatorie fiind aceea ca ora de începere a difuzării filmului să fie inclusă în interiorul orarului de funcţionare.

Art.8 – Orice alte evenimente organizate potrivit art.1 alin.(2) lit. e), f) şi g) şi alin.(4), în funcţie de tipul acestora, vor avea un program aprobat de Primarul Municipiului Alexandria.

 

CAPITOLUL III

PLANUL CINEMATOGRAFULUI, PREZENTAREA

ANSAMBLULUI ACESTUIA

 

Art.9 – Cinematograful 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria este situat în centrul Sala Mica a Casei de Cultura a Muncipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 135, având următoarele caracteristici:

a) Accesul în imobil se efectuează direct din Platoul Casei de Cultura a municipiului Alexandria

b) Regimul de înălţime al clădirii este de parter + 1 etaj;

c) Cinematograful , 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria situat la etajul 1 al clădirii in Sala Mica cu o suprafata utila de 101,6 mp si va avea 79 de locuri din care unul special amenajat pentru persoane cu dizabilitati.

d) Alimentarea cu energie electrică se realizează din instalaţiile furnizorului de energie electrică şi conform normelor legale în vigoare;

e) Pentru încălzirea, răcirea şi ventilarea imobilului s-a prevăzut un sistem compus din  unităţi climatizare tip rooftop;

f) Iluminatul interior şi exterior se realizează prin corpuri de iluminat amplasate conform normelor legale în vigoare.

g) Standardul sălii de proiecţie este realizat pentru proiecţia filmelor 2D-3D

 

CAPITOLUL IV

ADMINISTRAREA CINEMATOGRAFULUI

Art.10 – (1) Administrarea bunurilor aparţinând Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria se face, după cum urmează:

I. Sala de cinema:

a) Biletele de intrare în sălile de cinema se pot achiziţiona începând cu ora deschiderii cinematografului. Acestea pot fi rezervate şi pentru o dată ulterioară sub condiţia nerambursării preţului plătit.

b) Accesul în sălile de cinema se face cel târziu cu 10 minute înainte de începerea filmului, doar pe bază de bilet de intrare achiziţionat de la casieria cinematografului. Este obligatorie păstrarea biletelor de intrare la film pe toată durata prezenţei în cinematograf.

c) Vizionarea filmelor 3D se poate face doar cu utilizarea ochelarilor 3D care vor fi pusi la dispozitie la intrarea in sala cinematografului.

d) Preţul biletelor de intrare în cinematograf  se stabilesc în anexa prezentului regulament.

e) Accesul în sălile de cinema este permis doar clienţilor cu bilet valid (un bilet per persoană) şi doar pentru spectacolul şi ora indicate pe bilet.

 

CAPITOLUL V

SERVICII PRESTATE UTILIZATORILOR CINEMATOGRAFULUI

 

Art.11- Cinematograful 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria dispune de servicii performante care asigură vizionarea filmelor în condiţii optime, prin:

- sala pentru vizionarea filmelor,  dotata cu scaune tip cinema cu suport de pahare si un loc pentru persoane cu dizabilitati;

- sala izolata fonic, dotata cu sisteme de sonorizare 5+1, combinate cu sistemul de cinema 3D;

- punerea la dispozitie a ochelarilor 3D la intrarea in sala cinematografului pentru filmele in format 3D;

- zonă de aşteptare până la începerea proiecţiei;

- spaţiu comercial tip bar pentru achiziţionarea de produse specifice (sucuri, popcorn etc.);

- două spaţii de toaletă (bărbaţi şi femei) la parter.

 

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

UTILIZATORILOR CINEMATOGRAFULUI

Art. 12 - Persoanele fizice şi juridice care utilizează serviciile Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria au următoarele drepturi si obligaţii:

I. Drepturi:

a) să se poată informa facil asupra preţului biletelor, a programului de filme tipărit, perioadei rulării filmelor şi programului de vizionare al acestora;

b) să poată achiziţiona biletul de intrare în sala de cinematograf în perioada orarului de funcţionare al Cinematografului până cel târziu cu 15 minute înainte de începerea proiecţiei filmului;

c) să aibă acces în sala de cinema până cel târziu cu 10 minute înainte de începerea proiecţiei filmului;

d) să fie informat asupra clasificării filmului, înainte de a opta pentru vizionarea acestuia;

e) pentru filmele in format 3D sa li se puna la dispozitie ochelari 3D la intrarea in sala ;

f) să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia cinematografului ;

g) orice alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

II. Obligaţii:

a) să se prezinte la casierie în vederea achiziţionării biletelor de intrare în timp util, anterior orei programate pentru începerea vizionării filmului şi să respecte ordinea sosirii;

b) să verifice înainte de părăsirea punctului de vânzare, dacă datele imprimate pe biletele primite corespund cerinţelor; nu se acceptă plângeri ulterioare;

c) să păstreze biletul de intrare pe toată durata vizionării precum şi bonul fiscal în situaţia achiziţionării de produse din incinta cinematografului, până la ieşirea din sediu;

d) să nu revândă biletul altei persoane;

e) să ocupe în sală doar locurile înscrise pe biletul de intrare;

f) să verifice şi să respecte clasificarea filmului; audienţa filmului trebuie să corespundă vârstei, iar achiziţionarea biletelor la filmele neadecvate categoriilor de vârstă se face pe propria răspundere a utilizatorului;

g) să respecte indicaţiile personalului cinematografului în toate situaţiile;

h) să vizioneze filmele 3D doar cu ochelari corespunzători, pe care sa-i returneze in buna stare la iesirea din sala;

i) să nu perturbe ordinea şi liniştea din sală;

j) să nu părăsească locul din sală, după începerea filmului, în perioada proiecţiei, decât în situaţii excepţionale;

k) să nu staţioneze pe holurile de evacuare;

m) să păstreze ordinea şi curăţenia, să aibă o ţinută decentă şi un comportament civilizat, să dea concurs organelor de ordine publică în izolarea şi evacuarea persoanelor care comit acte de indisciplină, să păstreze calmul şi ordinea la intrarea şi ieşirea în caz de urgenţă, să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;

n) să nu introducă în sală băuturi alcoolice, materiale sau substanţe periculoase;

o) să oprească telefoanele mobile sau să le păstreze pe modul silenţios pe toată durata vizionării filmului;

p) să stea aşezaţi pe scaun pe toată perioada vizionării filmului;

q) să nu introducă în sălile de cinematograf camere de filmat sau alte echipamente de înregistrare;

r) să nu fumeze, în interiorul cinematografului fumatul fiind strict interzis (inclusiv ţigările electronice sau artificiale sau orice dispozitiv de fumat); persoanele care nu respectă această regulă vor fi nevoite să părăsească incinta cinematografului fără a le fi returnata contravaloarea biletelor sau a produselor achiziţionate.

s) să nu distrugă sau deterioreze mobilierul, în caz contrar urmând a suporta costul reparaţiei sau înlocuirii acestuia.


CAPITOLUL VII

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI

CINEMATOGRAFULUI

Art.13 – Administratorul Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria are următoarele drepturi şi obligaţii:

I. Drepturi:

a) anularea proiecţiei filmului în situaţia în care nu s-a vândut niciun bilet cu 15 minute înainte de ora stabilită în programare;

b) refuzul vânzării de bilete persoanelor care sunt sub influenţa alcoolului şi celor care cauzează tulburarea liniştii publice;

c) modificarea neanunţată, în situaţii excepţionale, a programului de filme tipărit, cu posibilitatea rambursării preţului biletului;

d) evacuarea persoanelor care au tulburat liniştea publică şi au încălcat regulile şi regulamentele interne ale cinematografului, fără restituirea contravalorii biletului. În caz de abateri grave, persoanele în cauză vor fi predate structurilor locale responsabile cu menţinerea ordinii publice;

e) administratorul cinematografului nu poate fi tras la răspundere pentru obiectele uitate sau pierdute în incinta cinematografului;

f) refuzul vânzării biletelor către persoanele care au încălcat anterior regulile şi regulamentele interne ale cinematografului;

g) orice alte drepturi şi obligaţii cuprinse în actele normative în vigoare.

II. Obligaţii:

a) elaborarea şi actualizarea, de câte ori este necesar, a regulamentului pentru funcţionarea cinematografului şi supunerea acestuia spre aprobare autorităţilor publice locale;

b) asigurarea numărului de bilete în funcţie de numărul locurilor disponibile şi verificarea respectării locurilor înscrise pe bilet;

c) punerea în timp optim în vânzare a biletelor şi permiterea accesului în sălile de proiecţie în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor să nu se producă aglomeraţie sau dezordine;

d) asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor de lumini, sonorizare, aerisire, încălzire, pentru ca spectatorii să poată urmări în cele mai bune condiţii proiecţia filmului;

e) interzicerea accesului în sală cu bagaje voluminoase care obstrucţionează mişcarea celorlalte persoane printre rânduri, cauzând situaţii periculoase în cazul unor potenţiale evacuări;

f) asigurarea unui număr suficient de ochelari 3D în situaţia proiecţiei de filme 3D;